Lyyrinen hetki
Lyyrinen hetki
2012
Sekatekniikka
130 x 130